Nej till mediahuset!

Det är dags att reagera på planerna att låta Gota Media bygga ett mediahus vid Systraströmmen i Kalmar.

Protesterna har inte dött!

Kategori: Allmänt

Det är många som undrar vad som händer med protesterna mot Gota Media-huset i Kalmar, och i lokalpressen kan vi som vanligt inte läsa någonting som visar på den opartiska rapportering man skulle kunna förvänta sig av tredje statsmakten. Konstigt? Kanske inte, med tanke på vilka som äger såväl Barometern som Östran... Personligen tycker jag att det är anmärkningsvärt att ingen journalist har tillräckligt mycket yrkesheder för att alls infrågasätta sina arbetsgivare, för visst måste det väl vara arbetsgivaren som vägrar låta trycka den objektiva sanningen?

Det är bara ett par veckor sedan man i Östran kunde läsa att bygget får grönt ljus för ingrepp i fornlämning. Inte ett ljud om den överklagan som just nu ligger i Mark- och miljööverdomstolen. Okej. Jag är orättvis, för visst har både Barometern och Östran meddelat att detaljplanen blivit överklagad, men när en tidning skriver om "grönt ljus", visst ger det den normalt oinsatte läsaren uppfattningen att byggplanerna fortskrider?
 
Det enda som tidningarna för övrigt haft fokus på är frågan kring inblandade personers eventuella jäv. Detta är någonting som kommunen valde att bemöta i rätten med att "detta har inte påståtts tidigare och därför ska talan avslås".
 
Rätten höll inte med, utan beslutade att även detta skulle tas upp. Detta är dock endast en liten, liten del i hur fel bygget handlagts och här kan ni få läsa hur vi - motståndarna - argumenterar. Det är mycket text, men jag har försökt korta ner det så mycket som möjligt för att Ni, läsarna skall få en rimlig chans att förstå varför vi anser att kommunen har handlagt ärendet på ett mycket anmärkningsvärt sätt och att grunderna för att anta detaljplanen vilar på rent lagvidriga argument.
 
Så. För att Ni läsare skall få en möjlighet att se att det finns en hel del andra frågetecken än just frågan kring jäv, eller - för all del - luddvårlöken (som ju blev kändis ett tag), ger jag er här våra argument i rätten:
 
 

Förberedanden utförda, och beslut fattade, av jäviga personer

  1. Stadsarkitekt Staffan Lindholm

Kalmar kommuns stadsarkitekt Staffan Lindholm ingår i den styrgrupp som Gotia Media bildat för att ta fram ett förslag på ett nytt mediahus för koncernen. Stadsarkitekten Staffan Lindholm blir därmed i allra högsta grad jävig i detta projekt och det är i allra högsta grad mycket olämpligt och undergräver fullständigt förtroendet för kommunens myndighetsutövning. Vidare har Staffan Lindholms deltagande i styrgruppen skett på av kommunen betalad arbetstid, vilket i så fall torde utgöra ett otillåtet statsstöd. 

  1. Samhällsbyggnadsförvaltningens ordförande, Mattias Adolfsson

Samhällsbyggnadsförvaltningens ordförande, Mattias Adolfsson, sitter i Östra Småland AB styrelse. Östra Småland AB ägs av Gota Media. Mattias Adolfson är även ersättare i kommunstyrelsen och var den som yrkade på att detaljplanen för Gota Media skulle antas i kommunstyrelsen den 7 februari, då var han uppenbarligen inkallad som ordinarie ledamot. Han ansåg sig inte heller vid detta tillfälle vara jävig.

  1. Ledamot Rolf Wallergård

Rolf Wallergård är ledamot i samhällsbyggnadsnämnden men är dock även med i stiftelsen Barometern och borde av den anledningen ha anmält jäv redan vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. Så gjordes dock ej.

I 5 kap. 20 § kommunallagen (1991:900) framgår att en ledamot inte får delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. Vidare ska föreskrifterna i 6 kap. 24 § andra-fjärde styckena om verkan av jäv tillämpas på fullmäktige.

Av intresse är vad som stadgas i 6 kap. 24 § andra stycket kommunallagen. I andra stycket anges att den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det till känna.

Otillåtet stöd till enskilda näringsidkare

 Att en tjänsteman (Lindholm) ingår i enskild näringsidkares styrgrupp på av kommunen betalad arbetstid får anses utgöra stöd av enskild.

Vidare angående den markanvisning som föranledde den förändrade detaljplanen så strider denna mot likabehandlingsprincipen och därför borde konkurrensutsatts, det vill säga har den exploatören som valts ut att samarbeta med kommunen, valts ut på ett konkurrensneutralt sätt och har försäljningspriset fastställts på ett marknadsmässigt sätt? Det saknas såväl motivering som dokumentation rörande valet av en viss exploatör eller byggherre för ett visst byggprojekt, dessutom låg ansvaret för markanvisning hos enskild tjänsteman, nämligen ovan nämnda Stadsarkitekt Staffan Lindholm.

Det framgår av 2 kap. 8 § 2 st. KL att ett individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast får lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Vad som skall anses utgöra synnerliga skäl anges i förarbetena vara beroende av samhällsutvecklingen. Som exempel på stöd som godkänts i praxis kan nämnas olika ekonomiska bidrag till enskilda för att motverka bortfall av enskild service i glesbygden, t.ex. livsmedel och bensin, eller för att trygga tillgången på hotellplatser i kommunen. I förevarande fall kan dock inget synnerligt skäl anses föreligga.

Beslut fattade på oriktiga grunder

Mattias Adolfsson informerade kommunfullmäktige den 27 februari om att man hade lämnat en dispensansökan till Länsstyrelsen Luddvårlöken, en rödlistad växt i området. I det svar som Länsstyrelsen givit Kalmar kommun säger man bland annat följande. Notera att man skrivit INTE med versaler för att ge eftertryck åt sina ord.

”Kommunen ska vara medveten om att de lägger ner pengar på att anta en plan som sedan kan stoppas pga att ni inte får dispens enligt AF. Att ett område ska bebyggas eller liknande enligt en detaljplan är INTE ett särskilt skäl till att ge dispens.” 

Detta svar kommunicerades aldrig ut till fullmäktiges ledamöter. I stället kommunicerades att ”Länsarkitekten har meddelat att kommunfullmäktige kan anta detaljplanen då någon prövning av ansökan inte kan göras i dagsläget på grund av rådande väderlek. Prövningen görs i själva genomförandefasen.”

Fullmäktige har med andra ord inte givits korrekt information, varför deras beslut inte kan anses grunda sig på korrekta ställningstaganden.

Dispens inte avgjord

I Länsstyrelsens yttrande över detaljplanen för Gota Media skriver Länsstyrelsen att den rödlistade växten Luddvårlöken är skyddad och att Kalmar kommun måste söka dispens för att kunna genomföra de förändringar som detaljplanen medför.

I yttrandet från Länsstyrelsen finns följande text. "Dispensen måste vara avgjord innan detaljplanen antas." Länsstyrelsen yttrande är daterad till 2011-03-29. Därmed hade Kalmar kommun nästan ett år på sig att ordna denna dispens.

Dispensfrågan var inte avgjord vid fullmäktiges beslut.

Miljöbalken överträds

Projektets storskalighet och val av placering i ett naturområde med stor förekomst av skyddsvärda arter gör att det inte är i enlighet med Försiktighetsprincipen enligt 2 kap 3§ MB. De åtgärder som föreslås för att minska påverkan är ej heller tillräckliga för att man skall ha uppfyllt försiktighetsprincipen.

Vidare skall enligt miljöbalken sådan plats väljas som är lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål och till bestämmelser om hushållning av mark- och vattenområden. Platsen skall även väljas så att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Så har ej skett och valet av lokaliseringen av verksamheten är därför ej i enlighet med miljöbalkens krav och mål om hållbar utveckling, god miljö, naturens skyddsvärde och ansvaret att förvalta naturen väl samt bestämmelser om hushållning av mark- och vattenområden. Det saknas även redovisning av alternativa lägen för projektet. Inte heller framgår förkastade placeringar, planer eller idéer. Detta gör att detaljplanen och Miljö-konsekvensbeskrivning ej är i enlighet med gällande miljölagstiftning. Enligt miljöbalken skall dessa redovisningar finnas med. Detta för att bästa läge skall kunna väljas för en lokalisering och mark skall användas för det den är mest lämpad för. Lokaliseringsprincipen enligt 2 kap 4§ MB har därför ej uppfyllts.

Strandskydd

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden. Enligt 7 kap 18 c § p 1-6 Miljöbalken får som särskilda skäl vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet beaktas endast vid särskilt angivna omständigheter.om det aktuella området:

Förutsättningen för att kommunen får bestämma att strandskyddet skall upphävas är att det föreligger särskilda skäl och att intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset i enlighet med proportionalitetsprincipen.

Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska ett beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Detta gäller dock inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Den fria passagen bör inte vara smalare än några tiotals meter.

Allmänhetens tillgänglighet genom fri passage enligt 7 kap 18 f § Miljöbalken skall enligt kommunen säkerställas genom bryggor. Vid granskning av detaljplanen framgår dock att tillgängligheten inte följer hela kustlinjen. De bryggor som Kommunen hänvisar till och som skall möjliggöra allmänhetens åtkomst till vattnet ligger inte i direkt anslutning till Gota Media-huset. Här verkar tvärtom allmänhetens tillgänglighet till vattnet utgöras av en överbyggnad över befintlig stadsmur, vilket inte är förenligt med strandskyddetslagens intention. Allmänhetens åtkomst kan inte ersättas med byggnationer.

De enda fall där en dispens kan beviljas är följande:

1. Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Kommunen hävdar att marken redan tagits i anspråk genom det befästningsverk som idag finns på området. Enligt detaljplanen är det dock endast en del av den planerade byggnaden som skall stå på samma plats. Om tomtplatsen kommer att utvidgas mer än marginellt på grund av en planerad byggnad så ska inte dispens medges. Det avgörande för om mark anses vara redan ianspråktagen är ifall platsen inte längre är allemansrättsligt tillgängligt. I nuvarande fall är befästningsverk och vallarna öppna för allmänheten. Marken kan därför inte anses vara redan ianspråktagen.

Vad gäller den mark som enligt detaljplanen skall användas är endast en del av befintlig parkeringsplats aktuell för den mark som byggnationen av Gota Media-huset skall använda. Den största delen av mediahuset placeras på ytor som idag är grönytor.

2. Dispensen avser ett område som genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. .

Avskiljande exploateringar är sådant som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till stranden. Exempel är större vägar eller järnvägar, inhägnade industriområden eller sammanhängande bebyggelse i flera riktningar mellan den aktuella platsen och vattnet.

Dispens kan inte ges då inget avskiljer fastigheten från vattnet. Vad gäller detaljplanen är den stora förändringen inte den utbyggnad av verandan på kvarteret Väktaren (Hanssons krog) som ifrågasätts utan den förändring som sker gällande platsen för Gota Media-huset, där strandlinjen ligger i direkt anknytning till platsen. Här kan omöjligt dispens för strandskydd medges.

3. Dispensen avser ett område som behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Vid en bedömning om det finns särskilda skäl räcker det inte att konstatera att till exempel en brygga för sin funktion måste ligga vid vattnet. En prövning behövs för att se om behovet av bryggan kan tillgodoses utanför området, till exempel genom att det finns eller planeras en gemensam brygganläggning i närheten. Vidare ska en avvägning göras mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse av att ta området i anspråk. Den enskildes intresse av bryggan ska väga avsevärt tyngre än områdets strandskyddsvärden, det vill säga dess långsiktiga betydelse för allmänhetens friluftsliv och den biologiska mångfalden, för att dispens ska medges.

Den restriktiva tillämpning som är avsedd med reglerna kan innebära att även om den enskilde har starka skäl kan bryggans inverkan på strandskyddsvärdena vara så betydande att man bör avslå en ansökan om dispens.

5. Dispensen avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

En prövning ska göras om åtgärden måste ske inom strandskyddsområdet. Om åtgärden kan placeras utanför detta område ska den placeringen väljas. Åtgärder som kan komma ifråga är till exempel sådana som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, transformatorstationer, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljöintressen eller kulturhistoriska värden inom strandskyddsområdet.

För att det ska vara ett angeläget allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället. En förutsättning är att en annan placering är omöjlig eller i varje fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset. Avvägningen mot områdets skyddsvärden kan i vissa fall innebära att det saknas förutsättningar för ett undantag trots att de angivna skälen finns (Se Prop. 1997/98:45, Del 2, s. 91)

I detta fall rör sig den stora förändringen i detaljplanen kring bygget av ett privat kontorshus.  Detta ger inte någon fördel för allmänheten. Att allmänheten skulle gynnas genom ökad tillgänglighet kan inte stämma med lagstiftarens intentioner då åtkomst till en byggnads tak inte kan anses ersätta allmänhetens möjlighet att komma fram till strandkanten. Dessutom planeras ett staket placeras mellan Mediahuset och Systraströmmen, vilket ytterligare påverkar allmänhetens åtkomst till vattnet menligt. Området är idag ianspråktaget av allmänheten i form av promenadstråk och ett gräsbevuxet parkområde – av den anledningen berörs området av strandskyddsbestämmelserna och allmänhetens tillgång.

Ytterligare frågor

Huruvida den gamla stadsmuren och underliggande valv och utrymmen klarar en breddad väg, i enlighet med detaljplanen, är inte utredd. Kommunen äger därför första hand ett ansvar att undersöka bärigheten i dessa historiska valv, för att utreda huruvida kulturminnen riskerar påverkas i menlig mån av den förändring som detaljplanen medför. Så har inte gjorts, varför Kommunen har brustit i sitt förarbete.

Sammanfattning av argument emot bygget

Kategori: Allmänt

Först ett klargörande; Denna blogg och protestlistan på http://www.namninsamling.com/site/get.asp?Kalmarprotesten är fullkomligt politiskt obunden. I media har frågan lyfts fram som att det bara är Sverigedemokraterna som är emot bygget. Detta är inte sant, även andra partier har reagerat och röstade emot förslaget. En tolkning av detta är att media i detta fall (Barometern och Östran bland annat) ägs av Gota Media och det gynnar dem att lyfta fram detta som en Sverigedemokratisk fråga - för då kanske folk i allmänhet inte ifrågasätter för att inte "riskera att klassas som SD-anhängare"?

Thoralf Alfsson (SD) har en hel del information kring Gota Media-planerna, och för att denna information skall nå ut till fler väljer vi att skriva detta även här. På grund av utrymmesbrist har vi dock kortat ner något. Mycket av grundtexterna kan du återfinna på http://thoralfalfsson.webblogg.se/ och därifrån har vi även hämtat bilderna nedan som även de framställts av Thoralf.

1. JÄVSFRÅGA
Kalmar kommuns stadsarkitekt Staffan Lindholm ingår i den styrgrupp som Gotia Media bildat för att ta fram ett förslag på ett nytt mediahus för koncernen. Stadsarkitekten Staffan Lindholm blir därmed i allra högsta grad jävig i detta projekt och det är i allra högsta grad mycket olämpligt och undergräver fullständigt förtroendet för kommunens myndighetsutövning. Frågan är om någon från Kalmar kommun godkänt Staffan Lindholms medverkan i denna styrgrupp. Vem är det i så fall? Jag tar för givet att styrgruppens möte sker på arbetstid och då är det ju faktiskt så att han officiellt är Kalmar kommuns representant i denna styrgrupp eller har han varit tjänstledig vid dessa styrgruppsmöten. Om han inte varit ledig måste följden i så fall vara att Kalmar kommun fakturerar Gota Media för stadsarkitektens arbetstid i denna arbetsgrupp. Eller är det så att Staffan Lindholm kör en egen verksamhet vid sidan om sin tjänst som stadsarkitekt?

2. FÖRSLAGET
Det är inte Gota Media som föreslagit placeringen av ett mediahus i ett av de mycket få grönområden på Kvarnholmen. Det är Kalmar kommun med det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson och stadsarkitekten Staffan Lindholm i spetsen som föreslagit denna placering.

3. MARKRESERVATIONEN LÖPTE UT
Gotia medias markreservation på ett av de få grönområden som finns kvar på Kvarnholmen löpte ut utan att Gota media inkom med någon ansökan om förlängning. Det finns heller inga beslut om förlängning av markreservationen i några protokoll från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott.
Enligt de beslut som finns i protokoll gällde markreservationen fram till den 31 augusti 2009 för Gotia media. Kommunstyrelsens beslut av markreservationerna godkändes även i kommunfullmäktige när det så kallade ”Kalmaristiska stimulanspaketet” beslutades.

Kommunstyrelsen gav i sitt beslut kommunstyrelsens arbetsutskott befogenheten att förlänga markreservationen men när nu så inte skett är markreservationen utgången. Detsamma gäller även övriga markreservationer som togs vid samma beslut. En utgången markreservation kan inte förlängas utan då krävs det nya beslut.

4. PLACERINGEN MOTSÄGER MARKRESERVATIONEN
Med tanke på följande skrivning i beslutet om markreservation i kommunstyrelsen borde det vara uteslutet med ett "glasmonster" vid Systraströmmen på Kvarnholmen. 

”Dessa reservationer ges under förutsättning att det är möjligt och lämpligt att genomföra en sådan byggnation i detta område med hänsyn tagen till Kvarnholmens karaktär.”

Här  har stadsarkitekten, Staffan Lindholm sin uppgift att fylla i Gotia medias projektgrupp. Genom att han varit med om att utse de två förslag som fanns kvar har han ju samtidigt också godkänt att dessa förslag passar in på Kvarnholmen och dess karaktär. Hur skall samhällsbyggnadskontoret kunna hävda något annat när stadsarkitekten redan förespråkar dessa byggnader som deltagare i Gotia medias projektgrupp. Att dessutom stadsarkitektens medverkan sker på arbetstid och är helt kostnadsfri för Gota media är minst sagt märklig. Detta när kommunen befinner sig i en mycket ansträngd ekonomisk situation.

I kommunstyrelsens protokoll står det vidare;

”Kommunstyrelsen uttalar vidare att Lofthuset Förvaltnings AB samt Thomas Axeheim AB ska få möjlighet att exploatera delar av området norr om vattentornet (2 a enligt karta), under förut-sättning att utrymme för detta medges under pågående plan-process.”

Detta innebär att det är inte bara Gotia media som kommer bygga i detta grönområde utan även Ronny Nilsson och Thomas Axeheim har planer för detta grönområde. Därmed faller ansvarig utgivaren Gunilla Sax på Barometerns uttalande om att deras mediahus skall ta ”så lite plats” platt till marken. Ju mindre mark till Gotia media innebär desto mer mark till Ronny Nilsson och Thomas Axeheim att exploatera. 

5. FORNLÄMNINGAR PÅ PLATSEN
 

Den rödmarkerade ytan visar hur mediehuset placeras rakt över lämningarna efter bastionen Gustavus Primus.

Riksantikvarieämbetet gav en rapport angående den undersökning man utfört på det markutrymme som Gota Media planerar sitt ”glasmonster”. Rapporten inleds med följande stycke.

Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst, har på Länsstyrelsens
uppdrag utfört en förundersökning på den fasta fornlämningen RAÄ 93 inom fastigheten Kvarnholmen 2:5 i Kalmar stad. Lämningar efter de nordvästra murdelarna tillhörande bastion Gustavus Primus påträffades. Bastionsmurarna finns bevarade med början ca 0,5 meter under mark i 2–3 skift. De vilar på timrade rustbäddar, bestående av plankgolv, timmerkistor och pålar nedkilade i marken. Rester efter både den inre samt den yttre bastionsmuren finns kvar
mot väster. Den norra muren återfanns under parkområdet. Vinkeln överensstämde väl med dagens synliga mur. De rustika murarna var väl bevarade, liksom dess rustbäddar och korresponderar väl med planritningar upprättade inför uppförandet 1651.

Sedan följer en rapport om ca 30 sidor med skisser och fotografier som dokumenterar alla fynd.

Rapporten utmynnar i ett åtgärdsförslag som i praktiken innebär att Riksantikvarieämbetet anser att befästningslämningarna på fastigheten Kvarnholmen 2:5 är så välbevarade och omfattande att ett framtida bevarande är befogat. Om det trots allt blir en exploatering skall en särskild arkeologisk undersökning av området utföras.

6. SYNPUNKTER PÅ DETALJPLANEN
Den 1 november 2010 skulle synpunkter ha kommit in på den utställda detaljplanen angående Gota medias mediehus på Kvarnholmen. Följande synpunkter inkom bland annat (i fetstil anges vad som står i planen, kursivt de synpunkter som lämnats):

”Planens syfte är att möjliggöra en ny byggnad för kontor, som ska bidra till ökad tillgänglighet, förbättrad trygghet och ökad förståelse för platsens rika kulturhistoria.” 

På vad sätt bidrar en kontorsbyggnad till ökad tillgänglighet? För vem och för vad?
På vad sätt bidrar en kontorsbyggnad till förbättrad trygghet? För vilka?
På vilket sätt ger ett kontor en ökad förståelse för en rik kulturhistoria? Det är ju inte ett museum eller ens dylikt.

”Syftet är vidare att skapa en grannskapspark, attraktiv för alla åldrar, mellan
Malmbron och Kalmar station.” 

Hur blir en park mer attraktiv om ytan reduceras av ett kontor med ca en tredjedel?
På vilket sätt gör ett kontor platsen mer attraktiv för alla åldrar?


”Planens syfte bedöms inte stå i strid med hänsynsreglerna i miljöbalken.” Detta är motsägelsefulltdå det direkt efter står:

”Genomförandet av planen innebär en betydande påverkan på ett område som har erkänd nationell skyddsstatus.”

”Planområdet ingår i fornminne RAÄ 93 och hela området är en fornlämning.” 

”Området omfattas också av riksintresset för kulturvård med beteckning Kalmar län K48.”

Trots dessa tre tunga invändningar slås det ändå fast att planen inte strider mot hänsynsreglerna i miljöbalken.

”Förädla unika Kvarnholmen” använder sig planerarna av tre ledstjärnor…Budskapet är att man med hjälp av relativt små och förädlade projekt på Kvarnholmen och i dess omgivande vattenrum kan få till stånd en utveckling som är positiv för hela Kalmar, men också för den omgivande regionen. Viktiga åtgärder är att göra vattnet mer tillgängligt”

Planen är inte ett relativt litet projekt – det är precis tvärtom.

Planen är inte ett förädlande av Kvarnholmen– om man däremot anlägger parkområdet som visas med bryggor osv. utan kontor är det förädlande av grönområdet.

En kontorsbyggnad för journalister är inte liktydigt med en positiv utveckling för hela Kalmar, lika lite för den omgivande regionen. Är inte detta utryck för hybris?

Vattnet dvs. Systraströmmen blir inte mer till tillgängligt genom ett uppförande av ett mediehus.

”Planen skadar inte riksintresset, men lyfter fram platsens historia och Kalmars betydelse genom tiden. Den förfulning som skedde på fornlämningen när parkeringsplatser med skyltar, avbärare och automater samt nät- och pumpstation byggdes åtgärdas nu – en ny epok ska inledas som återskapar parken som en attraktiv plats i staden. Den planerade byggnaden erbjuder utsiktsplatser och information samt förbättrar tillgängligheten till befästningsvallen.”

I planen står ju uttryckligen att det skadar riksintresset och hur själva mediehuset lyfter fram Kalmars betydelse genom tiden är bara ett osakligt falskt påstående.

Förfulningen det talas om går alldeles utmärkt att åtgärda utan ett mediehus och dessutom önskvärt. Om kommunen vill uppnå en utsiktsplats vid befästningsvallen går även det att anlägga på ett smakfullt och integrerat sätt dock utan att ta värdefull mark till anspråk för ett mediehus med parkeringsplatser
.

"Viktiga inslag för att lyfta fram den historiska platsen är:"

”Synliggör befästningens ursprungliga läge och form. Förtydliga Gustavus Primus geometri och särskilt det nordvästra hörnet som fortfarande är synligt i strandkanten. Hörnet ska betonas i systraströmmen genom att nya bryggor placeras innanför dagens strandlinje.”

Det behövs inget mediehus för att åstadkomma detta.

”Genom att röja av sly på vallen får man den att avteckna tydligare och besökare får bättre utsikt mot Kalmarsund och mot rutnätsstaden.”

Det behövs inget mediehus för att åstadkomma detta. Snarare motverkar en byggnad detta syfte.

”Betona kvaliteterna på den lägre parknivån som har kontakt med vattnet med hjälp av bryggor, grillplats och kanske en glasskiosk samt kvaliteterna på den högre nivån som har utsikt, tystnad, grönska med hjälp av gångvägar, sittplatser och lekplats.”

Återigen - det behövs inget mediehus för att åstadkomma detta. Tvärtom.

7. KALMAR LÄNS MUSEUMS YTTRANDE
Kalmar kommun nonchalerade yttranden från andra instanser. Kalmar läns museum skrev i sitt yttrande att kommunen bör se ytterst restriktivt på att privatisera de allmänna platser som finns i de centrala delarna av staden. En av anledningarna till detta är att när Kalmar stad fick överta befästningsmarken från fortifikationen på 1860-talet var det för allmänna ändamål. Något som Kalmar stad levt upp till under många decennier.

8. STRANDSKYDDET
Länsstyrelsen i Kalmar län har ett stort ansvar för om Gota Media får bygga ett mediehus på Kvarnholmen. För det första gäller det om man kan ge dispens för strandskyddet. I kommunens genomförandeplan finns det märkliga skrivningar om detta som skäl för en dispens från strandskyddet.

”Punkt 6: Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Kommentar: Kommunen har bedömt att det är mycket angeläget att mediehuset kommer tillstånd inom detta område och att detaljplanen syftar till att skapa ökad kontakt och förbättrad tillgänglighet till Systraströmmen. Genomförandet av detaljplanen främjar alltså samma syften som strandskyddet.”

Vad är det för ”mycket angeläget intresse” och ”just inom detta område” som Kalmar kommun avser med denna formulering.

9. TRÄDEN
Dessa träd kommer sannolikt sågas ner för att ge plats åt mediehuset. Med stor sannolikhet planterades dessa träd på 1860-70-talet av föreningen Dryaden med pengar som skänktes till förening av näringsidkare i Calmar stad för att skapa de vackra promenadplatser som föreskrivs i regleringsplanen från 1860-talet.Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson säger följande till tidningen Östran.

”Det är en väldig potential att skapa en ny parkmiljö där det idag är en parkeringsplats.”

Har han inte förstått att det är en byggnad som skall uppföras?

10. LUDDVÅRLÖKEN
Kalmar kommunfullmäktige och dess presidium med ordförande och socialdemokraten Roger Kaliff i spetsen struntade fullständigt i Länsstyrelsens yttrande över detaljplanen för Gota Media. I yttrandet skriver Länsstyrelsen att den rödlistade växten Luddvårlöken är skyddad och att Kalmar kommun måste söka dispens för att kunna genomföra de förändringar som detaljplanen medför.

I yttrandet från Länsstyrelsen finns följande text.
"Dispensen måste vara avgjord innan detaljplanen antas."
Länsstyrelsen yttrande är daterad till 2011-03-29. Därmed hade Kalmar kommun nästan ett år på sig att ordna denna dispens. Kalmar kommunfullmäktige tog ingen som helst notis om Länsstyrelsens krav utan körde istället över Länsstyrelsen utan att blinka.

11. JÄV, JÄV, JÄV IGEN?
Samhällsbyggnadsförvaltningens ordförande, Mattias Adolfsson, sitter i Östra Småland AB styrelse tillsammans med Gota Medias VD,  Bennie Olsson som är ordförande i styrelsen. Som säkert de flesta vet ägs numera Östra Småland av Gota Media. I samma styrelse sitter även Sören Björklund som är redaktionschef på Barometern och dessutom styrelseledamot i Gota Media AB.

Trots detta har Mattias Adolfson aldrig anmält jäv vid något sammanträde eller beslutstillfälle. Nu är inte Mattias Adolfson bara ordförande i samhällsbyggnadsnämnden utan även ersättare i kommunstyrelsen och var den som yrkade på att detaljplanen för Gota Media skulle antas i kommunstyrelsen den 7 februari, då var han uppenbarligen inkallad som ordinarie ledamot. Han ansåg sig inte heller vid detta tillfälla vara jävig.

Som om inte detta vore nog så är han även ledamot i Kalmar kommunfullmäktige och var den som i helt lyriska ordalag skönmålade denna detaljplan den 27 februari, utan att anmäla jäv.  I Östran kan följande läsas.

”Mattias Adolfson (S) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden berättade om arbetet med planen, och menar att byggnaden är ”helt fantastisk” och att den kommer att sätta Kalmar på kartan.”

”Jäv är en situation där en person kan tänkas vara partisk eller det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som invändningen riktas mot kallas jävig. En jävig person får inte delta i beslutet eller i förberedelserna för beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk, utan bara att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänka partiskhet. Reglerna för att förebygga jäv har ett dubbelt syfte; dels att förebygga att någon påverkar ett beslut (eller en dom) otillbörligt och dels att förebygga misstankar om att beslutet inte tagits på sakliga grunder. Reglerna om jäv varierar mellan olika verksamheter och är typiskt sett strikta när det gäller myndighetsutövning men mindre strikta i aktiebolag.”

I detta fall handlar det om myndighetsutövning och därmed är reglerna och lagen väldigt strikta.

Mattias Adolfsson tillträde som samhällsbyggnadsnämndens ordförande den 1 januari 2011 och har sedan dess varit den som handlagt detaljplanen för Gota Medias mediehus. Såväl i samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Under hela denna tid har han i allra högsta grad varit jävig utan att någon reagerat.

Som vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden sitter Jonas Lövgren (M), han sitter även i stiftelsen Barometern och anmälde jäv under KF-mötet. Det innebär att både ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är jäviga. 

Som om det inte vore nog så sitter även Rolf Wallergård (M) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och är även han jävig då han också sitter i stiftelsen Barometern.

Ett annat uppseendeväckande faktum är att 7 av 13 ledamöter för moderaterna i kommunfullmäktige även ingår i stiftelsen Barometern. Alla dessa anmälde jäv vid KF-mötet men frågan är hur stor påverkan detta haft på moderaternas ställningstagande till detaljplanen. Följande moderater anmälde jäv.

Malin Petersson
Jonas Lövgren
Göran Häggfors
Jan R Andersson
Magnus Isaksson
Zeljko Krajisnik
Rolf Wallergård

12. LÖGNER?
Mattias Adolfsson försökte vilseleda hela kommunfullmäktige den 27 februari när han pratade om att man hade talat med Länsstyrelsen om en dispens för Luddvårlöken. I det svar som Länsstyrelsen givit Kalmar kommun säger man bland annat följande. Notera att man skrivit INTE med versaler för att ge eftertryck åt sina ord.

”Kommunen ska vara medveten om att de lägger ner pengar på att anta en plan som sedan kan stoppas pga att ni inte får dispens enligt AF. Att ett område ska bebyggas eller liknande enligt en detaljplan är INTE ett särskilt skäl till att ge dispens.” 

(AF= Artskyddsförordningen)

Trots detta svar från Länsstyrelsen valde Mattias Adolfson att fortsätta arbetet med detaljplanen och dessutom driva igenom den i kommunfullmäktige. 

Att den måste flyttas beror på att promenadvägen som går från Olof Palmes gata upp på vallen och fram till vattentornet ska breddas och få ny beläggning. Det beror i sin tur på att de som bor i vattentornet inte kan köra upp på dagens tillfartsväg från parkeringsplatsen norr om vattentornet när Gota Media ska bygga där.

13. BREDDAD VÄG
Den nya vägen ska delvis gå på den väg teatern idag använder när rekvisita och utrustning ska köras upp och lastas in från turnélastbilar. Här finns också fem p-platser reserverade för teatern, men de kommer att tas bort när vägen ska förlängas mot vattentornet. Vägen kommer att gå uppe på vallen fram till vaktbyggnaden över Västerport där den gör två tvära svängar innan den är framme vid vattentornet, runt vilket man kan parkera bilar. Dessutom skall ytterligare träd tas bort.

Ingen undersökning av hur muren och underliggande valv och utrymmen påverkas har gjorts.

14. MEDIEHUSET ÄR STADSFIENTLIGT

http://www.barometern.se/reagera/mediehuset-ar-stadsfientligt(3186283).gm

Kalmar stads image som kulturstad bygger till stor del på den välbevarade barockstaden anlagd under 1600-talet.

Det planerade bygget av Gota Media:s kontorshus är klåfingrigt! Staden kunde däremot för länge sedan ha ersatt den parkerering som finns inom det aktuella området med parkarrangemang lämpat för platsen. Helt obegripligt att detta inte har skett. Mediehuset är ett kontorshus och ingen offentlig byggnad. Bygget är stadsfientligt. En fix idé om att blanda gammalt, nytt och nött. Trappningen mot väster (vattnet) ger ett pompöst intryck - inget att vara glad för som rullstolsbunden. Eller av miljövänner som inkluderar stadsmiljö och stadsbyggande i begreppet miljö och inte enbart luddvårlök. Motförslaget ritat av ett engelskt arkitektkontor är renhårigare men platsen lika fel. Om något ska byggas i denna miljö så måste det vara en heloffentlig byggnad som tar stor hänsyn till de antikvariska förutsättningarna. För Gota Media finns säkerligen flera andra lägen inom stadens centrala delar att välja mellan. Att privatisera Gustavus Primus vore lika omdömeslöst som att acceptera ett kontorshus mitt inne i Lundagård i min nuvarande hemstad Lund.

Göran Johansson, arkitekt SAR/MSA


15. DET ÄR INTE BARA PARKERINGSPLATSER...
Johan Persson skrev följande på sin blogg den 4 mars.

”Idag är parkeringsplatsen i området 1700 kvadratmeter, den försvinner i den nya detaljplanen. Den mark som tas i anspråk för byggnationen är 900 kvadratmeter. Med andra ord blir det 800 kvadratmeter mer grönyta i området.”

Mattias Adolfson vill givetvis inte vara sämre och skriver att det bara är p-ytan som tas i anspråk. Han skriver bland annat följande på Kalmar Nyheter.

”Kommer gröna ytor och lungor att försvinna?

Nej. Tvärtom. Vi skapar en helt ny park mitt i staden. Det är enbart p-ytan som tas i anspråk. Det blir dubbelt så mycket gröna ytor som nu.”

Här är en karta som finns i handlingarna där de framgår byggnadens utsträckning men även också alla trädens placering. Om det nu bara är p-ytan som skulle tas i anspråk borde man inte behöva fälla ett enda träd i parken?

Det svarta linjerna är byggnadsutsträckning men det kommer även bli påverkan utanför byggnaden mot Systraströmmen då höga vallar skall uppföras. Sedan är den gröna linjen tillagd som är gränsen för den befintliga parkeringen. De cirklar i magenta som syns in är de träd som man antagligen måste såga ner för att kunna uppföra byggnaden och utföra ett rationellt byggjobb.

Som alla kan se är det minst lika mycket yta utanför den befintliga parkeringsplatsen som kommer tas i anspråk. Inte minst upp emot den högre avsatsen i parken.Ritningen kan även ses i större format här.

16. DET ÄR SKILLNAD PÅ FOLK OCH FOLK
Detta är egentligen inte ett inlägg i just frågan om GM-huset, men en jämförelse kan vara att korvkiosken Olgas flera gånger ansökt om att få bygga ut kiosken. De har dock hittills fått avslag på alla ansökningar. Frågan är om en restaurang eller klädbutik hade fått kommunfullmäktige att rösta igenom en förändrad detaljplan? Varför har just Gota Media sådan "förtur"?

Detaljplanen

Kategori: AllmäntMånga verkar tro att det "bara" är parkeringsplatserna vid Gamla Vattentornet som skall bort. Få är medvetna om att detaljplanen faktiskt tar upp en mängd andra områden som kommer att påverkas av bygget. Till exempel skall vägen över muren (den som går upp bakom restaurang Vallen) breddas. Ingen har undersökt hur muren och underliggande valv kommer klara en sådan belastning. Träden bakom teatern skall bort för att ge plats för vägen, även om det verkar planeras att plantera nya.

Det är fick ett bra mycket större område än en parkeringsplats vi pratar om. Visste du det?

Ljudupptagning från Kommunfullmäktigt

Kategori: Allmänt

Hjälp önskas

Kategori: Allmänt

Vi som ligger bakom denna blogg söker eldsjälar som kan hjälpa oss i våra protester. Det kan röra sig om allt från att demonstrera, sprida protestlistor, göra hemsidor, överklaga beslut, och framför allt att vara med och sprida sanningen om planerna.

Alla intressen, alla förslag om sätt att försöka påverka politik och makthavare tages tacksamt emot.

Missa inte heller namninsamlingen: http://www.namninsamling.com/site/get.asp?Kalmarprotesten

Saxat ur Östran

Kategori: Allmänt

Publicerad 120208 06:00.

Gota Medias planer på ett kontorshus på Kvarnholmen kom ett steg närmare genomförande igår.

– Det är jätteviktigt att vi slår fast att exploatören måste betala det pris som motsvarar vad vi måste betala för parkeringsplatser och lekplats, sa Anders Andersson (C).

– Tomtpriset blir en diskussion med Gota Media, men jag skulle tro runt tio miljoner. Detta är första projektet i omvandlingen av centrum, det är jätteviktigt att prissättningen blir rätt, säger mark- och planeringschefen Björn Strimfors.

Han räknar med kostnader för kommunen på 6,8 miljoner konor. Bland annat ska nya p-platser byggas för de 60 som försvinner.

Det kommer i framtiden inte att vara möjligt att gå längs vattnet.

– Jag känner mig inte helt bekväm med att man begränsar möjligheterna. Vi har sagt att vi inte säljer mark ända fram till vattenytan. Här gör vi ett undantag, sa Jonas Löhnn (MP).

Visionen med planen är att förstärka, utveckla och lyfta fram befästningsverket, särskilt bastionen Gustavus Primus som raserades 1870. Det nya huset ska rekonstruera den yttre muren och förstärka det kulturhistoriska värdet.

Området har aldrig varit bebyggt, idag är det en parkeringsplats. Under mark finns flera underjordiska rum, som skyddsrum och kasematter.

Innan det blir byggstart ska en arkeologisk undersökning göras. I området finns en rödlistad art, luddvårlök. Den ska flyttas.

– Det är en väldig potential att skapa en ny parkmiljö där det idag är en parkeringsplats, menade Mattias Adolfson

Folkpartiet är kritiskt till planen. Man menar att det finns för många oklarheter och svagheter, inte minst intrång i fornlämning, strandskydd och p-platser.

Den planerade byggnaden är på 1 100 kvadratmeter, den nuvarande parkeringen är på 1 700.

§ 247 Fördjupad översiktsplan Kvarnholmen – Antagande

Kategori: Allmänt

(dnr KS 2008/00577 015)

Beslut Kommunfullmäktige antar förslag till Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum samt tillhörande miljöbedömning från den 15 november 2011 med följande tillägg:

1. Kvarnholmen ska även i framtiden vara regionens främsta centrum för handel, administration och upplevelser. Men enbart stadens befolkning räcker inte för att ge Kvarnholmen det liv och den dynamik som vi alla önskar. Kvarnholmen är också en arbetsplats för tusentals personer. Tillgängligheten till Kvarnholmen ska vara prioriterad med rimliga kostnader för parkering och en väl utbyggd kollektiv- och cykeltrafik. Kvarnholmen är beroende av ett stort omland för att fungera som regionens främsta centrum. Bilen kommer liksom det kollektiva resandet och cykeltrafiken att vara en del av transportmöjligheterna. Det ställer krav på smarta lösningar där marken används effektivt och en trafikplanering som gynnar besökanden och boende.

2. Beskrivningen av särskilda skäl avseende strandskydd förtydligas för utvecklingsområdena 4, 5 och 6 (sid 94-95). Förtydligandet avser att områdena redan är ianspråktagna och beskrivs på följande sätt;

4) Södra Kvarnholmen - Största delen av området är redan ianspråktagna kajytor för hamnändamål, trafik och parkeringsplatser.

5) Norra Kvarnholmen – Största delen av området är redan ianspråktaget för trafik och parkeringsplatser.

6) Fredriksskans – Största delen av området har sedan lång tid varit ianspråktaget och inhägnat för särskilt ändamål, vilket hindrat den allmänna tillgängligheten.”

Systraströmmen är platsen

Kategori: Allmänt

"Systraströmmen är en del av den vallgrav som omgav den befästa staden. Området upplevs inte som ett sammanhängande parkrum men har goda potentialer till utveckling och skapande av visuella och fysiska kontakter. Befästningsverken på västra Kvarnholmen bildar Systraströmmens östra kant. Uppe på befästningen ligger Teatervallen och det gamla vattentornet i en parkmiljö. Sett från den västra sidan är höjdskillnaden påtaglig och dramatisk.

I parken finns ett smalt gångstråk och det är svårt, för att inte säga omöjligt, att nå ner till vattnet härifrån, vilket var ett av syftena med befästningen. Västerportsbron är tillgänglig för gång- och cykel och binder ihop Systraströmens båda sidor. På den västra sidan breder Tullslätten ut sig. Där ligger ravelinen Prins Carl omgiven av cellgravarna. Vid Tullslätt finns institutionsbyggnader, som fängelset och stadsbiblioteket, ingen av  byggnaderna vänder sig ut mot vattenrummet. Ett gångstråk går på brygga och löper längs vattnet norrut mot Sveaplan där det stoppas i en cirkulationsplats. I söder skär Olof Palmes gata av Systraströmmen och skär också igenom det som varit bastionen Gustavus Magnus"


"En urban händelserik och tät park i historisk miljö omger Systraströmmen i framtiden.  Systraströmmens båda sidor bildar tillsammans en park med en aktiv kant mot vattnet, som gör det möjligt att nå de historiska anläggningarna. Rörelsestråk längs strömmen och vistelseplatser att stanna på berikar parken och här finns lekplats för barnen och sitt-, stå-, och liggplatser. Parken är en viktig koppling i både nord-sydlig och i öst-västlig riktning mellan Kvarnholmen och Malmen. Parken är en tillgång för boende i närheten och besökare i staden. Etableringen av Gota Media i parken är ett bra exempel på hur samtliga ledstjärnor efterlevs."

Text tagen ur Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum, Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Dags att reagera

Kategori: Allmänt

NEJ !

Detta är en blogg som vi skapat för att väcka opinion och försöka få upp ögonen på gemene man för vad som planeras för staden. Vi kommer att presentera den information som media undlåter att förmedla. Planer finns på organiserat motstånd i form av protestlistor, demonstrationer mm men även genom juridiska processer för att ifrågasätta politiska besluts legitimitet och enskilda personers ageranden.

Denna sida är totalt partipolitiskt obunden. Människor av olika partitillhörigheter engagerar sig i ärendet, och vi hoppas att ni på denna sida håller er till sakfrågan som sådan, nämligen;

NEJ TILL GOTA MEDIA-HUSET!

Välkommen till min nya blogg!

Kategori: Allmänt