Nej till mediahuset!

Det är dags att reagera på planerna att låta Gota Media bygga ett mediahus vid Systraströmmen i Kalmar.

§ 247 Fördjupad översiktsplan Kvarnholmen – Antagande

Kategori: Allmänt

(dnr KS 2008/00577 015)

Beslut Kommunfullmäktige antar förslag till Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum samt tillhörande miljöbedömning från den 15 november 2011 med följande tillägg:

1. Kvarnholmen ska även i framtiden vara regionens främsta centrum för handel, administration och upplevelser. Men enbart stadens befolkning räcker inte för att ge Kvarnholmen det liv och den dynamik som vi alla önskar. Kvarnholmen är också en arbetsplats för tusentals personer. Tillgängligheten till Kvarnholmen ska vara prioriterad med rimliga kostnader för parkering och en väl utbyggd kollektiv- och cykeltrafik. Kvarnholmen är beroende av ett stort omland för att fungera som regionens främsta centrum. Bilen kommer liksom det kollektiva resandet och cykeltrafiken att vara en del av transportmöjligheterna. Det ställer krav på smarta lösningar där marken används effektivt och en trafikplanering som gynnar besökanden och boende.

2. Beskrivningen av särskilda skäl avseende strandskydd förtydligas för utvecklingsområdena 4, 5 och 6 (sid 94-95). Förtydligandet avser att områdena redan är ianspråktagna och beskrivs på följande sätt;

4) Södra Kvarnholmen - Största delen av området är redan ianspråktagna kajytor för hamnändamål, trafik och parkeringsplatser.

5) Norra Kvarnholmen – Största delen av området är redan ianspråktaget för trafik och parkeringsplatser.

6) Fredriksskans – Största delen av området har sedan lång tid varit ianspråktaget och inhägnat för särskilt ändamål, vilket hindrat den allmänna tillgängligheten.”

Kommentarer


Kommentera inlägget här: