Nej till mediahuset!

Det är dags att reagera på planerna att låta Gota Media bygga ett mediahus vid Systraströmmen i Kalmar.

Sammanfattning av argument emot bygget

Kategori: Allmänt

Först ett klargörande; Denna blogg och protestlistan på http://www.namninsamling.com/site/get.asp?Kalmarprotesten är fullkomligt politiskt obunden. I media har frågan lyfts fram som att det bara är Sverigedemokraterna som är emot bygget. Detta är inte sant, även andra partier har reagerat och röstade emot förslaget. En tolkning av detta är att media i detta fall (Barometern och Östran bland annat) ägs av Gota Media och det gynnar dem att lyfta fram detta som en Sverigedemokratisk fråga - för då kanske folk i allmänhet inte ifrågasätter för att inte "riskera att klassas som SD-anhängare"?

Thoralf Alfsson (SD) har en hel del information kring Gota Media-planerna, och för att denna information skall nå ut till fler väljer vi att skriva detta även här. På grund av utrymmesbrist har vi dock kortat ner något. Mycket av grundtexterna kan du återfinna på http://thoralfalfsson.webblogg.se/ och därifrån har vi även hämtat bilderna nedan som även de framställts av Thoralf.

1. JÄVSFRÅGA
Kalmar kommuns stadsarkitekt Staffan Lindholm ingår i den styrgrupp som Gotia Media bildat för att ta fram ett förslag på ett nytt mediahus för koncernen. Stadsarkitekten Staffan Lindholm blir därmed i allra högsta grad jävig i detta projekt och det är i allra högsta grad mycket olämpligt och undergräver fullständigt förtroendet för kommunens myndighetsutövning. Frågan är om någon från Kalmar kommun godkänt Staffan Lindholms medverkan i denna styrgrupp. Vem är det i så fall? Jag tar för givet att styrgruppens möte sker på arbetstid och då är det ju faktiskt så att han officiellt är Kalmar kommuns representant i denna styrgrupp eller har han varit tjänstledig vid dessa styrgruppsmöten. Om han inte varit ledig måste följden i så fall vara att Kalmar kommun fakturerar Gota Media för stadsarkitektens arbetstid i denna arbetsgrupp. Eller är det så att Staffan Lindholm kör en egen verksamhet vid sidan om sin tjänst som stadsarkitekt?

2. FÖRSLAGET
Det är inte Gota Media som föreslagit placeringen av ett mediahus i ett av de mycket få grönområden på Kvarnholmen. Det är Kalmar kommun med det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson och stadsarkitekten Staffan Lindholm i spetsen som föreslagit denna placering.

3. MARKRESERVATIONEN LÖPTE UT
Gotia medias markreservation på ett av de få grönområden som finns kvar på Kvarnholmen löpte ut utan att Gota media inkom med någon ansökan om förlängning. Det finns heller inga beslut om förlängning av markreservationen i några protokoll från kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott.
Enligt de beslut som finns i protokoll gällde markreservationen fram till den 31 augusti 2009 för Gotia media. Kommunstyrelsens beslut av markreservationerna godkändes även i kommunfullmäktige när det så kallade ”Kalmaristiska stimulanspaketet” beslutades.

Kommunstyrelsen gav i sitt beslut kommunstyrelsens arbetsutskott befogenheten att förlänga markreservationen men när nu så inte skett är markreservationen utgången. Detsamma gäller även övriga markreservationer som togs vid samma beslut. En utgången markreservation kan inte förlängas utan då krävs det nya beslut.

4. PLACERINGEN MOTSÄGER MARKRESERVATIONEN
Med tanke på följande skrivning i beslutet om markreservation i kommunstyrelsen borde det vara uteslutet med ett "glasmonster" vid Systraströmmen på Kvarnholmen. 

”Dessa reservationer ges under förutsättning att det är möjligt och lämpligt att genomföra en sådan byggnation i detta område med hänsyn tagen till Kvarnholmens karaktär.”

Här  har stadsarkitekten, Staffan Lindholm sin uppgift att fylla i Gotia medias projektgrupp. Genom att han varit med om att utse de två förslag som fanns kvar har han ju samtidigt också godkänt att dessa förslag passar in på Kvarnholmen och dess karaktär. Hur skall samhällsbyggnadskontoret kunna hävda något annat när stadsarkitekten redan förespråkar dessa byggnader som deltagare i Gotia medias projektgrupp. Att dessutom stadsarkitektens medverkan sker på arbetstid och är helt kostnadsfri för Gota media är minst sagt märklig. Detta när kommunen befinner sig i en mycket ansträngd ekonomisk situation.

I kommunstyrelsens protokoll står det vidare;

”Kommunstyrelsen uttalar vidare att Lofthuset Förvaltnings AB samt Thomas Axeheim AB ska få möjlighet att exploatera delar av området norr om vattentornet (2 a enligt karta), under förut-sättning att utrymme för detta medges under pågående plan-process.”

Detta innebär att det är inte bara Gotia media som kommer bygga i detta grönområde utan även Ronny Nilsson och Thomas Axeheim har planer för detta grönområde. Därmed faller ansvarig utgivaren Gunilla Sax på Barometerns uttalande om att deras mediahus skall ta ”så lite plats” platt till marken. Ju mindre mark till Gotia media innebär desto mer mark till Ronny Nilsson och Thomas Axeheim att exploatera. 

5. FORNLÄMNINGAR PÅ PLATSEN
 

Den rödmarkerade ytan visar hur mediehuset placeras rakt över lämningarna efter bastionen Gustavus Primus.

Riksantikvarieämbetet gav en rapport angående den undersökning man utfört på det markutrymme som Gota Media planerar sitt ”glasmonster”. Rapporten inleds med följande stycke.

Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst, har på Länsstyrelsens
uppdrag utfört en förundersökning på den fasta fornlämningen RAÄ 93 inom fastigheten Kvarnholmen 2:5 i Kalmar stad. Lämningar efter de nordvästra murdelarna tillhörande bastion Gustavus Primus påträffades. Bastionsmurarna finns bevarade med början ca 0,5 meter under mark i 2–3 skift. De vilar på timrade rustbäddar, bestående av plankgolv, timmerkistor och pålar nedkilade i marken. Rester efter både den inre samt den yttre bastionsmuren finns kvar
mot väster. Den norra muren återfanns under parkområdet. Vinkeln överensstämde väl med dagens synliga mur. De rustika murarna var väl bevarade, liksom dess rustbäddar och korresponderar väl med planritningar upprättade inför uppförandet 1651.

Sedan följer en rapport om ca 30 sidor med skisser och fotografier som dokumenterar alla fynd.

Rapporten utmynnar i ett åtgärdsförslag som i praktiken innebär att Riksantikvarieämbetet anser att befästningslämningarna på fastigheten Kvarnholmen 2:5 är så välbevarade och omfattande att ett framtida bevarande är befogat. Om det trots allt blir en exploatering skall en särskild arkeologisk undersökning av området utföras.

6. SYNPUNKTER PÅ DETALJPLANEN
Den 1 november 2010 skulle synpunkter ha kommit in på den utställda detaljplanen angående Gota medias mediehus på Kvarnholmen. Följande synpunkter inkom bland annat (i fetstil anges vad som står i planen, kursivt de synpunkter som lämnats):

”Planens syfte är att möjliggöra en ny byggnad för kontor, som ska bidra till ökad tillgänglighet, förbättrad trygghet och ökad förståelse för platsens rika kulturhistoria.” 

På vad sätt bidrar en kontorsbyggnad till ökad tillgänglighet? För vem och för vad?
På vad sätt bidrar en kontorsbyggnad till förbättrad trygghet? För vilka?
På vilket sätt ger ett kontor en ökad förståelse för en rik kulturhistoria? Det är ju inte ett museum eller ens dylikt.

”Syftet är vidare att skapa en grannskapspark, attraktiv för alla åldrar, mellan
Malmbron och Kalmar station.” 

Hur blir en park mer attraktiv om ytan reduceras av ett kontor med ca en tredjedel?
På vilket sätt gör ett kontor platsen mer attraktiv för alla åldrar?


”Planens syfte bedöms inte stå i strid med hänsynsreglerna i miljöbalken.” Detta är motsägelsefulltdå det direkt efter står:

”Genomförandet av planen innebär en betydande påverkan på ett område som har erkänd nationell skyddsstatus.”

”Planområdet ingår i fornminne RAÄ 93 och hela området är en fornlämning.” 

”Området omfattas också av riksintresset för kulturvård med beteckning Kalmar län K48.”

Trots dessa tre tunga invändningar slås det ändå fast att planen inte strider mot hänsynsreglerna i miljöbalken.

”Förädla unika Kvarnholmen” använder sig planerarna av tre ledstjärnor…Budskapet är att man med hjälp av relativt små och förädlade projekt på Kvarnholmen och i dess omgivande vattenrum kan få till stånd en utveckling som är positiv för hela Kalmar, men också för den omgivande regionen. Viktiga åtgärder är att göra vattnet mer tillgängligt”

Planen är inte ett relativt litet projekt – det är precis tvärtom.

Planen är inte ett förädlande av Kvarnholmen– om man däremot anlägger parkområdet som visas med bryggor osv. utan kontor är det förädlande av grönområdet.

En kontorsbyggnad för journalister är inte liktydigt med en positiv utveckling för hela Kalmar, lika lite för den omgivande regionen. Är inte detta utryck för hybris?

Vattnet dvs. Systraströmmen blir inte mer till tillgängligt genom ett uppförande av ett mediehus.

”Planen skadar inte riksintresset, men lyfter fram platsens historia och Kalmars betydelse genom tiden. Den förfulning som skedde på fornlämningen när parkeringsplatser med skyltar, avbärare och automater samt nät- och pumpstation byggdes åtgärdas nu – en ny epok ska inledas som återskapar parken som en attraktiv plats i staden. Den planerade byggnaden erbjuder utsiktsplatser och information samt förbättrar tillgängligheten till befästningsvallen.”

I planen står ju uttryckligen att det skadar riksintresset och hur själva mediehuset lyfter fram Kalmars betydelse genom tiden är bara ett osakligt falskt påstående.

Förfulningen det talas om går alldeles utmärkt att åtgärda utan ett mediehus och dessutom önskvärt. Om kommunen vill uppnå en utsiktsplats vid befästningsvallen går även det att anlägga på ett smakfullt och integrerat sätt dock utan att ta värdefull mark till anspråk för ett mediehus med parkeringsplatser
.

"Viktiga inslag för att lyfta fram den historiska platsen är:"

”Synliggör befästningens ursprungliga läge och form. Förtydliga Gustavus Primus geometri och särskilt det nordvästra hörnet som fortfarande är synligt i strandkanten. Hörnet ska betonas i systraströmmen genom att nya bryggor placeras innanför dagens strandlinje.”

Det behövs inget mediehus för att åstadkomma detta.

”Genom att röja av sly på vallen får man den att avteckna tydligare och besökare får bättre utsikt mot Kalmarsund och mot rutnätsstaden.”

Det behövs inget mediehus för att åstadkomma detta. Snarare motverkar en byggnad detta syfte.

”Betona kvaliteterna på den lägre parknivån som har kontakt med vattnet med hjälp av bryggor, grillplats och kanske en glasskiosk samt kvaliteterna på den högre nivån som har utsikt, tystnad, grönska med hjälp av gångvägar, sittplatser och lekplats.”

Återigen - det behövs inget mediehus för att åstadkomma detta. Tvärtom.

7. KALMAR LÄNS MUSEUMS YTTRANDE
Kalmar kommun nonchalerade yttranden från andra instanser. Kalmar läns museum skrev i sitt yttrande att kommunen bör se ytterst restriktivt på att privatisera de allmänna platser som finns i de centrala delarna av staden. En av anledningarna till detta är att när Kalmar stad fick överta befästningsmarken från fortifikationen på 1860-talet var det för allmänna ändamål. Något som Kalmar stad levt upp till under många decennier.

8. STRANDSKYDDET
Länsstyrelsen i Kalmar län har ett stort ansvar för om Gota Media får bygga ett mediehus på Kvarnholmen. För det första gäller det om man kan ge dispens för strandskyddet. I kommunens genomförandeplan finns det märkliga skrivningar om detta som skäl för en dispens från strandskyddet.

”Punkt 6: Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Kommentar: Kommunen har bedömt att det är mycket angeläget att mediehuset kommer tillstånd inom detta område och att detaljplanen syftar till att skapa ökad kontakt och förbättrad tillgänglighet till Systraströmmen. Genomförandet av detaljplanen främjar alltså samma syften som strandskyddet.”

Vad är det för ”mycket angeläget intresse” och ”just inom detta område” som Kalmar kommun avser med denna formulering.

9. TRÄDEN
Dessa träd kommer sannolikt sågas ner för att ge plats åt mediehuset. Med stor sannolikhet planterades dessa träd på 1860-70-talet av föreningen Dryaden med pengar som skänktes till förening av näringsidkare i Calmar stad för att skapa de vackra promenadplatser som föreskrivs i regleringsplanen från 1860-talet.Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson säger följande till tidningen Östran.

”Det är en väldig potential att skapa en ny parkmiljö där det idag är en parkeringsplats.”

Har han inte förstått att det är en byggnad som skall uppföras?

10. LUDDVÅRLÖKEN
Kalmar kommunfullmäktige och dess presidium med ordförande och socialdemokraten Roger Kaliff i spetsen struntade fullständigt i Länsstyrelsens yttrande över detaljplanen för Gota Media. I yttrandet skriver Länsstyrelsen att den rödlistade växten Luddvårlöken är skyddad och att Kalmar kommun måste söka dispens för att kunna genomföra de förändringar som detaljplanen medför.

I yttrandet från Länsstyrelsen finns följande text.
"Dispensen måste vara avgjord innan detaljplanen antas."
Länsstyrelsen yttrande är daterad till 2011-03-29. Därmed hade Kalmar kommun nästan ett år på sig att ordna denna dispens. Kalmar kommunfullmäktige tog ingen som helst notis om Länsstyrelsens krav utan körde istället över Länsstyrelsen utan att blinka.

11. JÄV, JÄV, JÄV IGEN?
Samhällsbyggnadsförvaltningens ordförande, Mattias Adolfsson, sitter i Östra Småland AB styrelse tillsammans med Gota Medias VD,  Bennie Olsson som är ordförande i styrelsen. Som säkert de flesta vet ägs numera Östra Småland av Gota Media. I samma styrelse sitter även Sören Björklund som är redaktionschef på Barometern och dessutom styrelseledamot i Gota Media AB.

Trots detta har Mattias Adolfson aldrig anmält jäv vid något sammanträde eller beslutstillfälle. Nu är inte Mattias Adolfson bara ordförande i samhällsbyggnadsnämnden utan även ersättare i kommunstyrelsen och var den som yrkade på att detaljplanen för Gota Media skulle antas i kommunstyrelsen den 7 februari, då var han uppenbarligen inkallad som ordinarie ledamot. Han ansåg sig inte heller vid detta tillfälla vara jävig.

Som om inte detta vore nog så är han även ledamot i Kalmar kommunfullmäktige och var den som i helt lyriska ordalag skönmålade denna detaljplan den 27 februari, utan att anmäla jäv.  I Östran kan följande läsas.

”Mattias Adolfson (S) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden berättade om arbetet med planen, och menar att byggnaden är ”helt fantastisk” och att den kommer att sätta Kalmar på kartan.”

”Jäv är en situation där en person kan tänkas vara partisk eller det finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som invändningen riktas mot kallas jävig. En jävig person får inte delta i beslutet eller i förberedelserna för beslutet. För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk, utan bara att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänka partiskhet. Reglerna för att förebygga jäv har ett dubbelt syfte; dels att förebygga att någon påverkar ett beslut (eller en dom) otillbörligt och dels att förebygga misstankar om att beslutet inte tagits på sakliga grunder. Reglerna om jäv varierar mellan olika verksamheter och är typiskt sett strikta när det gäller myndighetsutövning men mindre strikta i aktiebolag.”

I detta fall handlar det om myndighetsutövning och därmed är reglerna och lagen väldigt strikta.

Mattias Adolfsson tillträde som samhällsbyggnadsnämndens ordförande den 1 januari 2011 och har sedan dess varit den som handlagt detaljplanen för Gota Medias mediehus. Såväl i samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Under hela denna tid har han i allra högsta grad varit jävig utan att någon reagerat.

Som vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden sitter Jonas Lövgren (M), han sitter även i stiftelsen Barometern och anmälde jäv under KF-mötet. Det innebär att både ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är jäviga. 

Som om det inte vore nog så sitter även Rolf Wallergård (M) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och är även han jävig då han också sitter i stiftelsen Barometern.

Ett annat uppseendeväckande faktum är att 7 av 13 ledamöter för moderaterna i kommunfullmäktige även ingår i stiftelsen Barometern. Alla dessa anmälde jäv vid KF-mötet men frågan är hur stor påverkan detta haft på moderaternas ställningstagande till detaljplanen. Följande moderater anmälde jäv.

Malin Petersson
Jonas Lövgren
Göran Häggfors
Jan R Andersson
Magnus Isaksson
Zeljko Krajisnik
Rolf Wallergård

12. LÖGNER?
Mattias Adolfsson försökte vilseleda hela kommunfullmäktige den 27 februari när han pratade om att man hade talat med Länsstyrelsen om en dispens för Luddvårlöken. I det svar som Länsstyrelsen givit Kalmar kommun säger man bland annat följande. Notera att man skrivit INTE med versaler för att ge eftertryck åt sina ord.

”Kommunen ska vara medveten om att de lägger ner pengar på att anta en plan som sedan kan stoppas pga att ni inte får dispens enligt AF. Att ett område ska bebyggas eller liknande enligt en detaljplan är INTE ett särskilt skäl till att ge dispens.” 

(AF= Artskyddsförordningen)

Trots detta svar från Länsstyrelsen valde Mattias Adolfson att fortsätta arbetet med detaljplanen och dessutom driva igenom den i kommunfullmäktige. 

Att den måste flyttas beror på att promenadvägen som går från Olof Palmes gata upp på vallen och fram till vattentornet ska breddas och få ny beläggning. Det beror i sin tur på att de som bor i vattentornet inte kan köra upp på dagens tillfartsväg från parkeringsplatsen norr om vattentornet när Gota Media ska bygga där.

13. BREDDAD VÄG
Den nya vägen ska delvis gå på den väg teatern idag använder när rekvisita och utrustning ska köras upp och lastas in från turnélastbilar. Här finns också fem p-platser reserverade för teatern, men de kommer att tas bort när vägen ska förlängas mot vattentornet. Vägen kommer att gå uppe på vallen fram till vaktbyggnaden över Västerport där den gör två tvära svängar innan den är framme vid vattentornet, runt vilket man kan parkera bilar. Dessutom skall ytterligare träd tas bort.

Ingen undersökning av hur muren och underliggande valv och utrymmen påverkas har gjorts.

14. MEDIEHUSET ÄR STADSFIENTLIGT

http://www.barometern.se/reagera/mediehuset-ar-stadsfientligt(3186283).gm

Kalmar stads image som kulturstad bygger till stor del på den välbevarade barockstaden anlagd under 1600-talet.

Det planerade bygget av Gota Media:s kontorshus är klåfingrigt! Staden kunde däremot för länge sedan ha ersatt den parkerering som finns inom det aktuella området med parkarrangemang lämpat för platsen. Helt obegripligt att detta inte har skett. Mediehuset är ett kontorshus och ingen offentlig byggnad. Bygget är stadsfientligt. En fix idé om att blanda gammalt, nytt och nött. Trappningen mot väster (vattnet) ger ett pompöst intryck - inget att vara glad för som rullstolsbunden. Eller av miljövänner som inkluderar stadsmiljö och stadsbyggande i begreppet miljö och inte enbart luddvårlök. Motförslaget ritat av ett engelskt arkitektkontor är renhårigare men platsen lika fel. Om något ska byggas i denna miljö så måste det vara en heloffentlig byggnad som tar stor hänsyn till de antikvariska förutsättningarna. För Gota Media finns säkerligen flera andra lägen inom stadens centrala delar att välja mellan. Att privatisera Gustavus Primus vore lika omdömeslöst som att acceptera ett kontorshus mitt inne i Lundagård i min nuvarande hemstad Lund.

Göran Johansson, arkitekt SAR/MSA


15. DET ÄR INTE BARA PARKERINGSPLATSER...
Johan Persson skrev följande på sin blogg den 4 mars.

”Idag är parkeringsplatsen i området 1700 kvadratmeter, den försvinner i den nya detaljplanen. Den mark som tas i anspråk för byggnationen är 900 kvadratmeter. Med andra ord blir det 800 kvadratmeter mer grönyta i området.”

Mattias Adolfson vill givetvis inte vara sämre och skriver att det bara är p-ytan som tas i anspråk. Han skriver bland annat följande på Kalmar Nyheter.

”Kommer gröna ytor och lungor att försvinna?

Nej. Tvärtom. Vi skapar en helt ny park mitt i staden. Det är enbart p-ytan som tas i anspråk. Det blir dubbelt så mycket gröna ytor som nu.”

Här är en karta som finns i handlingarna där de framgår byggnadens utsträckning men även också alla trädens placering. Om det nu bara är p-ytan som skulle tas i anspråk borde man inte behöva fälla ett enda träd i parken?

Det svarta linjerna är byggnadsutsträckning men det kommer även bli påverkan utanför byggnaden mot Systraströmmen då höga vallar skall uppföras. Sedan är den gröna linjen tillagd som är gränsen för den befintliga parkeringen. De cirklar i magenta som syns in är de träd som man antagligen måste såga ner för att kunna uppföra byggnaden och utföra ett rationellt byggjobb.

Som alla kan se är det minst lika mycket yta utanför den befintliga parkeringsplatsen som kommer tas i anspråk. Inte minst upp emot den högre avsatsen i parken.Ritningen kan även ses i större format här.

16. DET ÄR SKILLNAD PÅ FOLK OCH FOLK
Detta är egentligen inte ett inlägg i just frågan om GM-huset, men en jämförelse kan vara att korvkiosken Olgas flera gånger ansökt om att få bygga ut kiosken. De har dock hittills fått avslag på alla ansökningar. Frågan är om en restaurang eller klädbutik hade fått kommunfullmäktige att rösta igenom en förändrad detaljplan? Varför har just Gota Media sådan "förtur"?

Kommentarer

  • Mats säger:

    Bra samling och förtydligande av de floskler, direkta lögner och vackra ord som sprids av den lilla skara som driver detta vansinniga projekt som kommer ödelägga en del av Kalmar!    Tydligen går det bra att göra alla möjliga undantag från gällande regler när det gagnar "rätt" bygge...

    2012-03-28 | 16:45:47

Kommentera inlägget här: